Skip to main content
Logo print

Generelle betingelser | Legrand Denmark

Juridiske oplysninger

Dette websted (i det følgende benævnt "webstedet") udgives af Legrand Danmark A/S.

 

Stamholmen 155, 3. sal,
2650 Hvidovre

E-mail: webmaster.legrand@legrand.com

Momsregistreringsnummer: DK 29185808

 

Forlagsredaktørtør: Benoît Coquart

 

Handler på egne vegne, i det følgende benævnt "vi".

Ved at bruge "webstedet" accepterer du at være bundet af disse brugsbetingelser. Vi vil gerne opfordre dig til at læse dem omhyggeligt.

Da disse vilkår og betingelser til enhver tid kan ændres uden varsel, opfordres du til at læse dem regelmæssigt.

 

Denne hjemmeside er hostet af :

Acquia Inc.

Boston, Massachusetts

53 State Street, 10th Floor

Boston, MA 02109

United States

Telefon: 888-922-7842

 

Intellektuelle ejendomsrettigheder

Vi ejer, forbeholder os og beholder alle ejendomsrettigheder, især intellektuel ejendomsret, herunder ophavsret til denne hjemmeside og dens indhold. De mærker, der nævnes på hjemmesiden (ikke-udtømmende liste: Legrand©, Céliane™, Mosaic™, Plexo™ osv.), er registrerede varemærker. Disse brugsbetingelser indebærer ikke overdragelse af nogen som helst hjemmeside-relaterede intellektuelle ejendomsrettigheder, både hvad angår hjemmesidens struktur og indhold. 

Enhver gengivelse eller reproduktion, helt eller delvist, til andre formål end din personlige og private brug i et ikke-kommercielt øjemed, på ethvert medium eller ved hjælp af enhver proces, er strengt forbudt uden vores skriftlige tilladelse eller disses rettighedshavere eller efterfølgere. Ethvert brud på denne ophavsret vil således udgøre forfalskning.

Du forpligter dig udtrykkeligt til, at din brug af hjemmesiden ikke på nogen måde vil skade vores rettigheder.

 

Personlige data

Vi behandler dine personlige data i overensstemmelse med gældende regler. Du kan læse vilkår og betingelser for databehandling i afsnittet "Privatlivspolitik". Privatlivspolitikken er tilgængelig i hjemmesidens footer. 

 

Garantier og ansvar

Selvom vi gør alt for at levere pålideligt indhold, og på trods af den omhu, der er lagt i driften, kan der forekomme fejl på hjemmesiden. Vi fralægger os ethvert ansvar for hjemmesidens nøjagtighed, kvalitet, fuldstændighed og egnethed i forhold til dine behov. Vi kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlige for direkte eller indirekte skader som følge af adgang til dette websted eller brug af de oplysninger, der er indeholdt deri (f.eks. fejl, udeladelser, utilgængelighed, tab af data, skader, ødelæggelse eller vira, der kan påvirke brugerens it-udstyr). Derfor accepterer brugeren, at han eller hun er eneansvarlig for enhver brug af disse oplysninger og rådes til at foretage de relevante kontroller.

Vi kan i særdeleshed ikke holdes ansvarlige for eventuelle vira, der måtte være til stede på webstedet, eller anden malware (orme, trojanske heste, spyware ...). I denne forbindelse forpligter du dig til at træffe alle nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. Derfor anerkender du, at du bruger hjemmesiden på eget ansvar, og du opfordres til at foretage alle nødvendige kontroller. Det er især dit ansvar at oprette eller sikre brugen af et personligt sikret computernetværk samt at sikre en korrekt teknisk konfiguration af forbindelsesboksen, der er tilsluttet din internetudbyder, og af andre enheder såsom radioadgangsudstyr (WIFI, 4G...).

 

Vi er ikke ansvarlige for eventuelle afbrydelser i adgangen til hjemmesiden. Derudover kan vi efter eget skøn enten midlertidigt eller på ubestemt tid afbryde adgangen til webstedet. For at sikre tjenesternes effektivitet og sikkerhed forbeholder vi os ret til når som helst og uden varsel at foretage ændringer i de tekniske egenskaber ved vores tjenester. 

I det omfang loven tillader det, er vi eller vores partnere under ingen omstændigheder ansvarlige for indirekte skader, følgeskader, tabt fortjeneste eller skader som følge af datatab eller driftstab forårsaget af brug eller af manglende mulighed for at bruge webstedet eller dets indhold, uanset om det er baseret på kontrakt, uagtsomhed, erstatning, objektivt ansvar eller noget andet grundlag, og uanset om vi er blevet informeret om muligheden for sådanne skader eller ej.

I tilfælde af force majeure eller naturkatastrofer (f.eks. afbrydelse af forbindelser og/eller strømforsyning) forbeholder vi os ret til uden varsel at afbryde eller suspendere driften af hjemmesiden. Force majeure suspenderer vores forpligtelser i hele force majeure-begivenhedens varighed.

Det er udtrykkeligt underforstået, at der som tilfælde af force majeure, ud over dem, der normalt er tilbageholdt ved lov og retspraksis i Danmark, betragtes brande, storme, lynnedslag, strejker, oversvømmelser, jordskælv, epidemier, terrorangreb, eksplosioner, krig, militære operationer eller civile uroligheder, afbrydelse af transportmidler eller indkøb, mangel på energiforsyning, computervirusser, elektriske og elektromagnetiske fænomener, der forstyrrer mobilnettene, enhver lovgivningsmæssig eller regulerende foranstaltning vedrørende webstedet, helt eller delvist, især dem, der er pålagt af en organisation eller en national eller international myndighed, samt enhver ændring af disse, og generelt enhver begivenhed, der har krævet webstedet af lokale eller nationale planer for opretholdelse af telekommunikationstjenestens kontinuitet.

 

Hypertekst-link

Vi har ingen kontrol over indholdet på tredjeparts hjemmesider/applikationer. Vi afviser derfor formelt ethvert ansvar for indholdet af de linkede hjemmesider/applikationer. Disse links stilles til rådighed for brugerne af vores hjemmeside. Beslutningen om at aktivere linkene er udelukkende op til internetbrugerne.

I betragtning af egenskaberne ved internetnetværket til brug af hjemmesiden erklærer du, at du er klar over og påtager dig de risici, der opstår, direkte eller indirekte, fra tilgængeligheden og overførslen af data via dette netværk. Vi har implementeret foranstaltninger, der har til formål at sikre sikkerheden af de personlige data, der indsamles på vores hjemmeside. Vi ønsker dog at henlede brugernes opmærksomhed på potentielle risici med hensyn til datafortrolighed i forbindelse med brug af internettet.

 

Rettigheder og forpligtelser

Vi giver dig ret til at få adgang til og bruge hjemmesiden. Det udstyr og andre fysiske faciliteter, især telekommunikationsomkostningerne, der er nødvendige for at få adgang til webstedet, er udelukkende dit ansvar.

Vi har implementeret foranstaltninger, der har til formål at sikre sikkerheden af de personlige data, der indsamles på hjemmesiden. Vi ønsker dog at henlede brugernes opmærksomhed på potentielle risici med hensyn til datafortrolighed i forbindelse med brug af internettet.

Du må kun bruge dette websted i overensstemmelse med disse brugsbetingelser, og under alle omstændigheder må du kun bruge dette websted til lovlige formål, dvs. i overensstemmelse med alle gældende love, regler og praksis i Danmark eller i det land, hvorfra der er adgang til webstedet. 

 

I særdeleshed er du enig:

 • Ikke at offentliggøre, sende eller distribuere skadelig, uanstændig, ærekrænkende eller ulovlig information hverken på eller fra hjemmesiden;
 • Ikke at bruge hjemmesiden på en måde, der kan krænke andres rettigheder;
 • Ikke at kopiere eller reproducere helt eller delvist, til andre formål end til din personlige og private brug i et ikke-kommercielt øjemed, materialer på denne hjemmeside, herunder men ikke begrænset til logoer, tekster, layout, billeder, grafik, ikoner, skemaer, fotografier, undtagen med vores forudgående skriftlige tilladelse;
 • Ikke at foretage uautoriserede, falske eller svigagtige reservationer;
 • Ikke at bruge nogen software, rutine eller enhed med henblik på at hindre eller forsøge at hindre den korrekte drift af hjemmesiden, enten manuelt eller elektronisk, på nogen måde, især med hensyn til upload eller tilgængelighed af filer, der indeholder ændrede data eller vira;
 • Ikke at forringe, ændre eller forandre det grafiske udseende af denne hjemmeside eller de tilhørende softwarekoder;
 • Ikke at foretage sig noget, der kan forårsage urimelig eller uforholdsmæssig stor trafik på hjemmesiden eller på en tilknyttet infrastruktur;
 • Ikke at kopiere hele eller dele af hjemmesiden på nogen anden hjemmeside, hjemmeside eller internt virksomhedsnetværk; 
 • Ikke at oprette hypertekstlinks til hjemmesiden uden vores forudgående skriftlige tilladelse;
 • Ikke at opnå eller forsøge at opnå uautoriseret adgang til nogen af vores netværk, på nogen måde.
 • Ikke downloade eller reproducere materialerne på hjemmesiden, medmindre vi specifikt har givet tilladelse til det;
 • Ikke implementere systemer, der vil eller kan udgøre en krænkelse af ophavsretten eller af enhver intellektuel ejendomsret eller en illoyal konkurrencehandling på webstedet eller sandsynligvis vil krænke disse brugsbetingelser; 
 • At advare os, så snart du bliver opmærksom på en hændelse, især i tilfælde af ulovlig eller forbudt brug af hjemmesiden eller dens indhold eller i tilfælde af hacking; 
 • At kontrollere, at det anvendte computersystem ikke indeholder virus og er i perfekt stand.

 

Uden at det berører andre rettigheder (uanset om de er lovlige eller ej), forbeholder vi os ret til at nægte adgang til denne hjemmeside, hvis vi (efter eget skøn) mener, at du overtræder nogen af klausulerne i disse brugsvilkår.

Hvis du ikke overholder disse brugsvilkår, og hvis vi ikke reagerer med det samme, skal det ikke opfattes som et afkald på vores rettigheder. Vi vil derfor stadig være i stand til at tage efterfølgende skridt i sagen.

Vi forbeholder os ret til at forbedre eller ændre oplysningerne, tjenesterne, produkterne og andre elementer på dette websted eller til at lukke webstedet ned til enhver tid uden varsel.

Skulle det vise sig, at en af bestemmelserne i disse brugsvilkår er ugyldig, påvirker dette på ingen måde de øvrige bestemmelser i disse brugsvilkår.

 

BIM-objekter

Vi stiller digitale objekter og indhold af produkterne (i det følgende benævnt "BIM-objekter og -indhold") til rådighed for brugerne på deres egen platform eller en tredjepartsplatform efter eget valg, så arkitekter, designere, ingeniører, konsulenter og andre fagfolk kan downloade BIM-objekterne og -indholdet til deres software, så de kan modellere bygningsoplysninger.

Brugere kan bruge BIM-objekter og -indhold i henhold til følgende principper og betingelser, som anses for at være accepteret alene ved at bruge BIM-objekterne og -indholdet.

"Brug" af BIM-objekter og -indhold henviser til enhver persons (professionel eller ikke-professionel) download af BIM-objektet, dets installation, kopi eller anden fordel, der opstår ved brug af dets funktioner i overensstemmelse med det tilsigtede formål.

 

Ansvar

Vi kan ikke udelukke eller garantere, at der ikke er ufuldkommenheder. Vi påtager os ikke noget ansvar i den forbindelse. Det kan være tastefejl i kodningen af navn eller artikel, farve, materiale eller mål, der afviger. I tilfælde af variable artikellængder kan du muligvis indtaste en dimension, der ikke er mulig fra et praktisk synspunkt.

 

Detaljer om geometri

BIM-objekter og -indhold er modelleret til funktionel brug i en BIM-proces. Det betyder især også, at geometrien ikke er modelleret i detaljer, men kun for at bestemme placeringen samt de relevante forbindelses- og fastgørelsespunkter. Produktets irrelevante design og detaljer eller visse funktioner kan være blevet udeladt for at kunne bruge produkterne pragmatisk og uden for stor belastning i modeller, der ofte er meget tunge. Det kan være materialeafrundinger, skruer og andre fastgørelseselementer, perforeringer osv.

 

Opdateringer og ændringer

Vi kan oprette nye versioner af BIM-objekter og -indhold og kan efter eget skøn gøre dem tilgængelige for brugerne. Enhver ny version af BIM-objekter og -indhold erstatter den tidligere version.

Vi forbeholder os også ret til at foretage midlertidige ændringer i vores produktsortiment og til at udfase produkter. Brugeren af BIM-modeller skal til enhver tid sikre, at de anvendte produkter er tilgængelige og opdaterede. Det er strengt forbudt for brugere at modificere vores familier og markedsføre dem under et andet navn og brand.

 

Udelukkelse af ansvar for digitale objekter og indhold

Vi påtager os ingen forpligtelser af nogen art over for brugeren af BIM-objekterne og -indholdet. Brugeren er eneansvarlig (og vi har intet ansvar over for brugeren eller nogen tredjepart) for alt indhold, der kan oprettes, overføres, sendes, uploades, vises eller bruges til nogen applikation, der stilles til rådighed på nogen som helst måde, mens der bruges et BIM-objekt eller indhold, og konsekvenserne heraf (herunder tab eller skade, som brugeren, dennes tilknyttede selskaber, kunder eller nogen anden tredjepart måtte pådrage sig).

Ved at levere BIM-objekterne og -indholdet giver vi ingen erklæringer eller garantier af nogen art, hverken udtrykkeligt eller underforstået, vedrørende BIM-objekternes og -indholdets fuldstændighed, nøjagtighed, pålidelighed, kvalitet eller egnethed til noget formål. Under ingen omstændigheder er vi og/eller vores associerede selskaber ansvarlige for skader forårsaget af BIM-objekterne og indholdet, uanset årsagen, herunder, men ikke begrænset til, fejl eller udeladelser i et BIM-objekt eller indhold eller for tab eller skade af nogen art som følge af brugen af et BIM-objekt eller indhold.

Enhver download, brug eller tilpasning, herunder formatering, af vores BIM-objekter og indhold er udelukkende de pågældende fagfolks ansvar, uanset om denne brug er rettet mod at skabe et nyt forretningsforhold, yde rådgivning, levere opdateringer vedrørende deres produkter til brugere, udføre specifikke projekter, digitale modeller, analyser og simuleringer (energi, strukturel beregning, konfliktdetektering osv.), kontroller (overholdelse af standarder, budget osv.), visualiseringer eller ethvert andet formål.

 

Intellektuel ejendomsret

Alle intellektuelle ejendomsrettigheder (herunder ophavsret, varemærkerettigheder, patenter og alle andre intellektuelle ejendomsrettigheder) i forbindelse med BIM-objekterne og det tilknyttede indhold er vores eksklusive ejendom.

Disse brugsbetingelser medfører på ingen måde, at en bruger overtager nogen intellektuelle ejendomsrettigheder, der er relateret til hverken strukturen eller indholdet af BIM-objekterne.

Vi giver ingen licens, og ethvert brud på intellektuelle ejendomsrettigheder udgør en krænkelse. Generelt forpligter brugeren sig til ikke på nogen måde at krænke vores rettigheder og til ikke at deltage i nogen aktivitet, der kan have til formål at ændre, forstyrre, beskadige eller krænke vores data eller tilknyttede intellektuelle ejendomsrettigheder på nogen måde.

 

Respekt for vores rettigheder over digitale objekter og indhold

Brugeren er ikke autoriseret til at udtrække eller indsamle vores BIM-objekter og -indhold for at oprette separate databaser.

Brugeren må ikke reproducere, duplikere, kopiere, sælge eller udveksle BIM-objekter og -indhold til noget som helst formål, uploade BIM-objekter og -indhold til en anden platform, hjemmeside, portal eller server uden forudgående skriftligt samtykke fra LEGRAND.

Brugeren kan udvikle brugerprojekter med indhold, som brugeren selv eller en tredjepart har rettighederne til. Brugeren er i så fald eneansvarlig for alt indhold, der indgår i et brugerprojekt, som brugeren har udført, med undtagelse af vores BIM-objekter og indhold, herunder eventuelle tilknyttede intellektuelle ejendomsrettigheder, som vi fortsat har.

Brugeren garanterer, at der ikke vil være nogen krænkelse og/eller påstået krænkelse fra hans side eller fra en tredjeparts side vedrørende de aktiviteter, han vil tilbyde i forbindelse med vores BIM-objekter og indhold.

 

Garantier

BIM-objektet er et særligt komplekst område inden for computerteknologi.

IT-teknologiens nuværende tilstand gør det ikke muligt at give nogen garanti.

I det omfang gældende lovgivning tillader det, er vi derfor ikke ansvarlige for skader af nogen art, som brugeren eller tredjeparter pådrager sig som direkte eller indirekte følge af brugen, herunder tab eller beskadigelse af data, eller økonomiske eller forretningsmæssige tab som følge af brugen eller manglende evne til at bruge det, selv hvis brugeren på forhånd er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader.

 

Eksterne links

Brugeren kan have fået specifik skriftlig tilladelse til at oprette hyperlinks fra LEGRANDs websted eller en tredjepartsplatform, der tilbyder vores BIM-objekter og -indhold, til andre websteder, indhold eller ressourcer. I sådanne tilfælde kan vi ikke have nogen kontrol over de hjemmesider, indhold eller ressourcer, som ikke er leveret af os. Brugeren accepterer, at vi ikke er ansvarlige for tilgængeligheden af indhold eller ressourcer fra eksterne websteder (herunder enhver tredjepartsapplikation).

 

Ændring af brugerbetingelserne

Vi forbeholder os ret til at ændre disse brugsbetingelser til enhver tid, og disse ændringer er gældende med det samme, så snart de er offentliggjort online på denne hjemmeside. Ved fortsat at tilgå eller bruge denne hjemmeside anses du derfor for at have accepteret ændringerne af disse brugsvilkår.

 

Retssager

Hjemmesiden og dens betingelser og brugsvilkår er underlagt dansk lov, uanset hvor den bruges. I tilfælde af en eventuel tvist, og efter at der er gjort forsøg på at søge en udenretslig løsning, vil alle krav, der opstår som følge af eller i forbindelse med dette websted, udelukkende blive behandlet ved domstolene i København (Danmark).